ICT op school?

Een blik vanuit de schoolleiding.

De huidige school kan niet meer om Informatie en Communicatie Technologie heen. De school heeft de opdracht leerlingen in te voeren in deze dynamische wereld, ze te leren te selecteren binnen de informatiestroom en te leren de goede communicatiemiddelen te benutten. In deze tijd flitst informatie over het netvlies en over de netwerken. De nieuwe technologie opent veel mogelijkheden tot communicatie die eerder niet werden gezien, gedacht, laat staan benut. Het gaat niet om de T (technologie) van ICT maar vooral om de Informatie- en de Communicatieaspecten van ICT. Het implementeren van ICT is veel meer dan alleen het plaatsen van computers binnen de school. Implementatie vindt plaats op twee niveaus: in de organisatie en in de lespraktijk. Het gebruik van de techniek vormt de basis om de school de gelegenheid te geven deze opdracht uit te voeren.

U denkt na over vragen als:

De school maakt keuzes betreffende:

Doelstelling ICT-gebruik

ICT is geen doel op zich. Het gaat erom ICT in te zetten als krachtig onderwijsinstrument om leerlingen te activeren tot zelfstandigheid, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen in leerstijl tussen leerlingen. Voorwaarde daarvoor is dat docenten zelf ervaren dat het gebruik van ICT vruchtbare resultaten afwerpt voor henzelf en hun leerlingen. Dat vereist een schoolbrede ICT-implementatie en een visie op ICT en onderwijs.

Informatie

Informatie over de cursussen of begeleidingstrajecten kunt u opvragen bij

Roger Leppers, tel. 06-40710141, leppers@aurec.nl.

Hier kunt u ook terecht voor inhoudelijke en organisatorische informatie.

 

 

Educatief ICT gebruik

gezien door de ogen van de ICT-Coördinator

Herkent u zich in het volgende?

U bent ICT-coördinator en:

Mede dankzij extra investeringen vanuit het Ministerie van OC&W, wordt op bijna elke school geld en energie vrijgemaakt voor de invoering van ICT. Het is geen ramp als de school zelf niet alle antwoorden paraat heeft, het schept de mogelijkheid om externe expertise in te schakelen om een professionele benadering van ICT-gebruik mogelijk te maken.

AUREC heeft of maakt een aanbod op maat waarmee scholen op locatie naar wens en behoefte begeleid en ondersteund worden.

Te denken valt aan:

 

Scholing voor secties

Op veel scholen hebben we ICT-contactdocenten geschoold in het ondersteunen van hun sectie of cluster betreffende de implementatie van ICT in de vaklessen. Niet alle scholen kiezen voor een dergelijke opzet maar opteren voor directe scholing van de docenten zelf.

Hiervoor  hebben we een aanbod in sectie- of clusterverband, waarin de docenten met elkaar komen tot een concrete invulling op hun eigen vakgebied.

In vier middagen gaan de docenten aan het werk met vragen als:

 

ICT-coördinator light

Uit diverse aanvragen blijkt dat er een groeiende behoefte is aan een 'uitgeklede' cursus ICT-coördinator. Vaak is de situatie op grotere scholengemeenschappen zo dat er, naast de algemene ICT-coördinator, op de afzonderlijke vestigingen ook nog een ICT-coördinator werkzaam is. Deze vestigingscoördinatoren blijken vaak niet goed toegerust deze deeltaken van het ICT-coördinatorschap op zich te nemen. Het ontbreekt hen vaak aan deskundigheid.

De gehele leergang ICT-coördinator VO zou voor hen ook niet zozeer van toepassing zijn omdat daarin onderdelen aan de orde komen die reeds gerealiseerd zijn of tot de taak van de algemene ICT-coördinator behoren. Te denken valt aan: het beleidsplan; technische aspecten m.b.t. infrastructuur, netwerken en hardware; financiële aspecten; beslommeringen met Kennisnet.

Wij signaleren de vraag naar een beknopte cursus, op een van de locaties, voor (alle) ICT-coördinatoren van de verschillende vestigingen. Het voordeel is dat er maatwerk kan worden geleverd, dat de betreffende docenten worden geschoold en dat er door het gezamenlijk deelnemen aan deze scholing meer afstemming ontstaat op het gevoerde beleid.

Voorbeelden van de invulling van een beknopte cursus kunt u vinden in het cursusaanbod.

 

Doelstelling ICT-gebruik

ICT is geen doel op zich. Het gaat erom ICT in te zetten als krachtig onderwijsinstrument om leerlingen te activeren tot zelfstandigheid, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen in leerstijl tussen leerlingen. Voorwaarde daarvoor is dat docenten zelf ervaren dat het gebruik van ICT vruchtbare resultaten afwerpt voor henzelf en hun leerlingen. Dat vereist een schoolbrede ICT-implementatie en een visie op ICT en onderwijs.

Informatie

Informatie over de cursussen of begeleidingstrajecten kunt u opvragen bij

Roger Leppers, tel. 06-40710141, leppers@aurec.nl.

Hier kunt u ook terecht voor inhoudelijke en organisatorische informatie.

 

Cursusoverzicht

Voor meer informatie klikt u op de naam van de cursus

Een dagdeel uitvoering is drie uur, langer kan wel maar is te vermoeiend gebleken voor de cursisten

Prijzen zijn exclusief reiskosten, inclusief materiaal

De cursussen worden gegeven in een goed geoutilleerd multimedialokaal bij u op locatie

Cursus

aantal dagdelen

kosten

ICT-coördinator

11 bijeenkomsten, max. 16 cursisten

€ 8330,-

ICT-coördinator light A

7 bijeenkomsten

€ 5110,-

ICT-coördinator light B

5 bijeenkomsten

€ 3650,-

Contactdocenten ICT

3 bijeenkomsten of

4 bijeenkomsten, max. 16 cursisten

€ 1900,-

€ 2600,-

De achterkant van de schoolwebsite

in overleg

€ 730,- per uitgevoerd dagdeel

Webquest

1 bijeenkomst, max. 16 cursisten

2 bijeenkomsten, max. 16 cursisten

€ 730,-

€ 1460,-

Cybercoaching

1 bijeenkomst, max. 20 cursisten

€ 730,-

ICT in het VMBO

in overleg

€ 730,- per uitgevoerd dagdeel

Studiemiddagen ICT    

 

 

 

 

 

 

Cursus ICT-coördinator uitgebreid

PROGRAMMAOVERZICHT

Bijeenkomst 1:         kennismaking en bepalen leerdoelen

14.00 - 17.00 uur

*            Eigen leerdoelen vaststellen

*            Bewustwording van rolverwachting

*            Fasering 'implementatie ICT' overzien

*            ICT-analyse kunnen hanteren

*            MSN-groups (elektronische samenwerkomgeving voor het uitwisselen van bestanden)

Bijeenkomst 2:         rol van de coördinator

14.00 - 17.00 uur

*            Zicht krijgen op taken bij het vormgeven van ICT-beleid

*            Zicht krijgen op taak- en functieomschrijving van ICT-coördinator

*            Zicht krijgen op voorwaarden voor taakuitvoering

*            Zicht krijgen op betrokkenheid van docenten

Bijeenkomst 3:         beleidsplan

14.00 - 17.00 uur

*            Inhoud van een ICT-beleidsplan en de onderliggende documenten

*            Kunnen opstellen van een ICT-beleidsplan

*            Kennen van implementatiestrategieën

*            Zicht krijgen op verhouding lesorganisatie / plaatsing computer

Bijeenkomst 4:         techniek 1

14.00 - 17.00 uur

*            Hardware en netwerken, infrastructuur

Bijeenkomst 5:         techniek 2

14.00 - 17.00 uur

*            Intranet, Internet en connectivity

Bijeenkomst 6:         Financiën en ICT-studiemiddag

14.00 - 17.00 uur

*            Weten wat de kosten zijn van ICT

*            ICT-exploitatie- en investeringsbegroting kunnen opstellen

*            ICT-studiemiddag voorbereiden

Bijeenkomst 7:        ICT in de praktijk

14.00 - 17.00 uur

Informatieve bijeenkomst op een school

*            Zicht krijgen op technische en onderwijsinhoudelijk ICT-gebruik

Bijeenkomst 8:         onderwijskundige aspecten van ICT

14.00 - 17.00 uur

*            Het proces van de schoolanalyse evalue­ren

*            Projectmatig werken, de ICT-werkgroep

*            Docenten kunnen ondersteunen in de beoordeling en keuze van educatieve software

Bijeenkomst 9:         Presentaties Studiemiddag / opstellen scholingsplan

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 10:      Visie / Schoolwebsites

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 11:      implementatie van ICT

14.00 - 17.00 uur

*            Kunnen omgaan met weerstanden


Cursus ICT-coördinator verkort A

PROGRAMMAOVERZICHT

Bijeenkomst 1:         kennismaking en bepalen leerdoelen

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 2:         rol van de coördinator

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 3:         beleidsplan, techniek 1

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 4:         techniek 2, Financiën en ICT-studiemiddag

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 5:         onderwijskundige aspecten van ICT

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 6:         Visie / Schoolwebsites

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 7:         implementatie van ICT

14.00 - 17.00 uur


Cursus ICT-coördinator verkort B

PROGRAMMAOVERZICHT

Bijeenkomst 1:        

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 2:        

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 3:        

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 4:        

14.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 5:        

14.00 - 17.00 uur

 

 

CURSUSSEN ICT-CONTACTDOCENTEN

Deze cursus is ook zeer geschikt om met een team te volgen!

Docenten worden steeds meer enthousiast voor toepassingen van ICT binnen hun vak. Maar om enthousiasme om te zetten in actie, hebben zij behoefte aan concrete ondersteuning. Het is maar de vraag of de ICT-coördinator op al deze vakspecifieke vragen ondersteuning kan bieden. Daarom worden er vaak ICT-contactdocenten binnen de secties of binnen clusters aangesteld, met als doel dat zij – in samenwerking en afstemming met de ICT-coördinator – collegae gaan ondersteunen.

In de komende jaren zullen de ICT-contactdocenten een taak krijgen in het

Doel

Omschrijving/inhoud

Het programma bevat de volgende onderdelen:

Algemeen inhoudelijke aspecten (ICT in samenhang met schoolbrede ontwikkelingen):

Vakinhoudelijke aspecten:

Overdrachtsaspecten (collegiale ondersteuning):

Doelgroep

Docenten VO die nu of in de toekomst de rol vervullen van ICT-contactdocent

Teams die ICT willen integreren in hun onderwijs

Vorm

Deze cursus wordt op maat bij u op school verzorgd.

Omvang

3 bijeenkomsten van 3 uur of

4 bijeenkomsten van 3 uur

Data en tijden

In overleg

Plaats

Op uw eigen locatie in een goed geoutilleerd multimedia computerlokaal met toegang tot internet.

Kosten

De kosten bedragen € 1900,- of € 2600,-,  inclusief cursusmateriaal, voorbereiding, excl. reiskosten.

Informatie

Voor informatie over de inhoud en opzet of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Roger Leppers (06-40710141)

 

 

 

 

 

 

 

De achterkant van de schoolwebsite

Steeds meer scholen hebben een eigen website. Sommige zien er fantastisch uit, andere hebben nog wat cosmetische aanpassingen nodig.

Op een aantal sites is de informatie niet meer actueel of is deze moeilijk te vinden. Vaak is na verloop van tijd niet meer duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen, wie levert wanneer nieuwe informatie aan en wie zorgt dat deze op de website komt?

Het hebben van een website vereist beleid. Voor degenen die zich hiermee bezighouden is deze cursus bedoeld (directielid, webmaster, ICT-coördinator, PR-functionaris e.d.)

Doel

Verwerven van kennis en inzicht op het gebied van Websites voor schoolgebruik.

Omschrijving/inhoud

Het volledige programma bevat de volgende onderdelen:

Beleidsaspecten:

 (De Website in samenhang met schoolbrede ontwikkelingen):

Ontwerp:

Vormgeving:

Realisatieapecten:

Doelgroep

Diegenen die zich beleidsmatig en praktisch bezighouden met de schoolwebsite.

Vorm

De cursus, of delen ervan, kan op maat bij u op school verzorgd worden.

Data en tijden

In overleg

Plaats

Op uw eigen locatie in een goed geoutilleerd multimedia computerlokaal met toegang tot internet.

Kosten

De kosten worden aan de hand van een offerte vastgesteld. Het dagdeeltarief bedraagt 365 Euro, excl. reiskosten. In principe kost een dagdeel uitvoering ook een dagdeel voorbereiding.

Voor een vrijblijvend kostenloos gesprek kom ik graag bij u langs.

Informatie

Voor informatie over de inhoud en opzet of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen Roger Leppers (06-40710141)

 

 

 

 

 

 

 

 

Webquests maken


Een Webquest is een voorgestructureerd onderzoek dat veelal via internet verloopt. De Webquest is in de vorm van een website gegoten met verwijzingen naar informatie. Een Webquest kan gesloten zijn, maar ook een heel open karakter hebben. Dat maakt het mogelijk om leerlingen van allerlei leeftijden en niveaus zelfstandig aan het werk te zetten.

Aan de hand van specifieke vragen en opdrachten gaan leerlingen aan de slag om informatie te vergaren, te filteren op juistheid en relevantie om daar vervolgens een presentatie voor hun mede-klasgenoten over te geven (vaak in de vorm van een website of een powerpoint presentatie). Een webquest prikkelt de zelfwerkzaamheid en de motivatie en is hiermee een krachtige didactische werkvorm.

Doel

Omschrijving/inhoud

In een bijeenkomst leert u zelf een Webquest maken die u de dag erna bij wijze van spreken door uw leerlingen kunt laten maken. In een tweede bijeenkomst worden de ervaringen van u en uw collega's teruggekoppeld en gaat u, op basis hiervan aan het werk om hetzij een verbeterde versie te maken, hetzij om een nieuwe Webquest te maken. Ook kunnen hier vakoverstijgende Webquest worden gemaakt in overleg met collega's uit andere vakken.

Doelgroep

Docenten VO die leerlingen zelfstandig willen laten werken m.b.v. ICT

Vorm

Deze cursus wordt op maat bij u op school verzorgd.

Omvang

1 bijeenkomst van 3 uur of

2 bijeenkomsten van 3 uur

Data en tijden

In overleg

Plaats

Op uw eigen locatie in een goed geoutilleerd multimedia computerlokaal met toegang tot internet.

Kosten

De kosten bedragen € 730,- of € 1460,-,  inclusief cursusmateriaal, voorbereiding, excl. reiskosten.

Informatie

Voor informatie over de inhoud en opzet of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Roger Leppers (06-40710141)

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Cybercoaching


In het kader van de veilige school moet ook worden nagedacht over de rol die ICT daarin kan spelen. Leerlingen die ICT misbruiken om anderen te pesten, leerlingen die de dupe zijn van oneerlijke bedoelingen in allerlei chatsessies, leerlingen die verslaafd zijn aan de computer, schoolfoto’s die kunnen worden misbruikt, zijn voorbeelden van een onveilige omgeving. Hoe ga je daar als school mee om?

Doel

Omschrijving/inhoud

Achter de computer gaat u zelf onderzoeken welke mogelijkheden er zoal zijn om te chatten, muziek en spelletjes te downloaden. U kunt zelf ervaren hoe het is om je anders voor te doen dan je werkelijk bent, leerlingen doen niet anders! Aan de hand van die ervaringen worden er een aantal voorbeelden besproken van leerlingen die het slachtoffer zijn geworden van hun argeloosheid, van pesten, van verslaving etc. Tot slot wordt er een aanzet gemaakt om afspraken te maken die in elk geval op school gehanteerd kunnen gaan worden, een internetprotocol.

Doelgroep

Docenten die leerlingen een veilige school toewensen

Vorm

Deze cursus wordt op maat bij u op school verzorgd.

Omvang

1 bijeenkomst van 3 uur

Data en tijden

In overleg

Plaats

Op uw eigen locatie in een goed geoutilleerd multimedia computerlokaal met toegang tot internet.

Kosten

De kosten bedragen € 730,- inclusief cursusmateriaal, voorbereiding, excl. reiskosten.

Informatie

Voor informatie over de inhoud en opzet of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Roger Leppers (06-40710141)

 

 

 

 

 

 

 

ICT IN HET VMBO

Binnen de beroepsgerichte vakken liggen er al behoorlijke ervaringen met ICT in hun onderwijs, voor de avo-vakken komen de ontwikkelingen op gang. Maar hoe pak je dat nu aan als school? Waar moet je op letten? Wat is bijvoorbeeld de rol van de directie? Moeten we een aparte club voor ict in het leven roepen? Beginnen we met enkele vakken? Het maken van de goede keuzes en de implementatie daarvan in de dagelijkse onderwijspraktijk is voor alle partijen een complexe opdracht. Het is belangrijk op zoek te gaan naar de meerwaarde van de onderwijskundige vernieuwingen voor zowel leerlingen als docenten. Bovendien zijn er de ICT-onderdelen in de kerndoelen en exameneisen waaraan voldaan moet worden….

Dienstverlening van AUREC Educatief

AUREC ziet de volgende mogelijkheden voor ondersteuning bij het ontwikkelen van ICT-gebruik.

Helpen bij het analyseren of ontwikkelen van beleid en daarop aansluiten met een aanbod voor langere termijn.

Ondersteunen bij het implementeren van ontwikkelingen. Hoe kunnen we daarbij kracht ontwikkelen binnen de school?

Concreet aan de slag met enkele vakken als voorbeeld om van te leren en van daaruit verder uit te bouwen.

Lesobservaties en van daaruit ideeen bijstellen / ontwikkelen, vooral w.b. didactiek.

Van elk vak een vertegenwoordiger/voortrekker en deze groep ondersteunen bij implementatie in de vakken

Coaching van deze groep bij de implementatie van de ontwikkelingen binnen de school

Een combinatie van bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden met als start een samenhangend plan van aanpak en daarna een coachende rol bij het vormgeven van verdere implementatie.

Data en tijden

Deze worden in overleg met u vastgesteld.

Plaats

Bijeenkomsten worden in een multimedialokaal op uw school of een door u te kiezen locatie gehouden.

Kosten

De kosten worden aan de hand van een offerte vastgesteld. Het dagdeeltarief bedraagt 365 Euro, excl. reiskosten. In principe kost een dagdeel uitvoering ook een dagdeel voorbereiding.

Voor een vrijblijvend kostenloos gesprek kom ik graag bij u langs.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het ICT aanbod of wanneer u een afspraak wilt maken voor een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen met Roger Leppers, tel. 06-40710141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiemiddag ICT

Een studiemiddag ICT kan op uiteenlopende manieren worden ingevuld, afhankelijk van uw wensen.

Vaak moet er een gedifferentieerd aanbod zijn om zowel de voorlopers als de late volgers genoeg uitdaging te bieden. Ook beleidsmakers kunnen op een studiemiddag aan de slag met beleidzaken rondom ICT.

Kortom een studiemiddag ICT is altijd wel zinvol in te vullen met voor elk wat wils.

Natuurlijk worden van tevoren alle wensen geïnventariseerd en een voorstel met u besproken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Roger Leppers, tel. 06-40710141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven

 

Bij cursussen wordt een dagdeeltarief gehanteerd van € 365,-. De ervaring heeft geleerd dat een dagdeel uitvoering niet veel langer dan 3 uur moet duren, daarna haken de deelnemers af. De overige tijd wordt besteed aan het reizen naar en van uw locatie.

Het is gebleken dat iedere cursus toch weer anders is en grotendeels moet worden herschreven om 1. actueel te blijven en 2. aan te sluiten bij de specifieke wensen van de school. Daarom wordt standaard één dagdeel voorbereiding gehanteerd voor één dagdeel uitvoering.

De kosten voor een dagdeel uitvoering bedragen derhalve € 730,- . De reiskosten bedragen € 0,28 per kilometer, gerekend vanaf Huizen NH.

Bij advies-, coaching-, begeleidings-, analyse- en andere maatwerktrajecten wordt op uurbasis gewerkt. Hier worden alle gespendeerde uren doorberekend à € 91,25 per uur. Geprobeerd wordt om, indien mogelijk, uren bij u op school te bundelen zodat er zo effectief mogelijk gewerkt kan worden. Vanzelfsprekend ontvangt u een gespecificeerd overzicht van de bestede tijd. De reiskosten bedragen € 0,28 per kilometer, gerekend vanaf Huizen NH.